@golgoosheh

کاشت درختان بن بالا

این عملیات جهت جابجایی درختانی است که واقع در نقشه، رمپ و جلوی پارکینگ و به صورت کلی مزاحم
میباشند و باید توسط متخصصین حاذق در این امر صورت پذیرد.

بن بالا 1