@golgoosheh

تغذیه تخصصی گیاهان

تغذیه تخصصی گیاه مطالعه عناصر شیمیایی و ترکیبات لازم برای رشد گیاهان، متابولیسم گیاهان و تأمین نیازهای خارجی آنهاست که در غیاب آن گیاه قادر به تکمیل چرخه زندگی عادی نیست .

تغذیه تخصصی|صحفه 1